Openingsaanbieding! Gratis verzending vanaf €20,-Privacy

Privacyverklaring
Hair-care-by-carmen.nl 
Saloncarmen
Respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde  verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerkingen zelf, het doel ervan als ook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van Autoriteit persoonsgegevens.
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.n
 
Wettelijke bepaling
 
Hair-care-by-carmen.nl 
Saloncarmen
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en beheren
 
Hair care by carmen.nl, gevestigd te Staringstraat152, 7552 LB Hengelo, KvK-nummer 08149097
Arikel 2 –Toegang tot de website 
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website als ook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor eigen commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.
 Arikel 3 – De content van de website
 Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, (illustraties) plaatjes, videobeelden, geluiden alsook alles technische applicatie die gebruikt kunnen worden om de webshop te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of toepassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan. Met inbegrip van technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerde niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming van wel het afzien van rechtsvervolging.
 Arikel 4 – Het beheer van de webshop
 Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
  • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of gedeelte van de website
  • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit kunnen voeren. 
Arikel 5 – Verantwoordelijkheden 
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbreking van het functioneren van de website, waardoor de website os een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid.  U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere  virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de website en de gegevens die u op internet raadpleegt.
 
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
  • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet.
  • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.
 Arikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Hair-care-by-carmen.nl . Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online indentificator of een of meer elementen doe kenmerkend zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.
Arikel 7 –uw rechten met betrekkung tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub AVG geeft eenieder recht op inzage van een  rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons te nemen via info@saloncarmen.nl.
Ieder verzoek daartoe dient te worden verzameld van een kopie van uw geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 4 weken na het ingediende verzoek, krijg u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk va de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 7 weken worden verlengd.
 Arikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van scheiding van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarover de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk een gemotiveerde vezoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer  onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om  toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijk het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.
 Arikel 9 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciele aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze  (niet) meer wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres  info@saloncarmen.nl.
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, die u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.
Arikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald
Arikel 11 – Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Arikel 12 –Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleed 
Arikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestingplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijk uitzondering van     toepassing is
Arikel 14– Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot onze klantenservice, info@saloncarmen.nl.